University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

学院领导队伍

Peisen Huang 院长:黄佩森
办公室 400A
电话 86-21-3420-6045 分机:4001
电子邮箱 nc.ud1550554940e.utj1550554940s@gna1550554940uh.ne1550554940siep1550554940
jun-ni-headshot 荣誉院长: 倪军
办公室 571
电话 86-21-3420-6045 分机:5711
电子邮箱 ude.h1550554940cimu@1550554940innuj1550554940
Xinwan Li 科研副院长: 李新碗
办公室 400H
电话 86-21-3420-6045 分机:4008
电子邮箱 nc.ud1550554940e.utj1550554940s@naw1550554940nixil1550554940
Chien-Pin Chen副本 学术事务副院长: 陈谦斌
办公室 400C
电话 86-21-3420-6045 分机:4003
电子邮箱 nc.ud1550554940e.utj1550554940s@neh1550554940c.nip1550554940neihc1550554940
David Hung 研究生教育副院长:孔令逊
办公室 400D
电话 86-21-3420-6045 分机:4004
电子邮箱 nc.ud1550554940e.utj1550554940s@gnu1550554940hd1550554940
Gang Zheng 本科生教育副院长:郑刚
办公室 400E
电话 86-21-3420-6045 分机:4005
电子邮箱 nc.ud1550554940e.utj1550554940s@gne1550554940hzg1550554940