University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

学院领导队伍

Peisen Huang 院长:黄佩森
办公室 400A
电话 86-21-3420-6045 分机:4001
电子邮箱 nc.ud1539627393e.utj1539627393s@gna1539627393uh.ne1539627393siep1539627393
jun-ni-headshot 荣誉院长: 倪军
办公室 571
电话 86-21-3420-6045 分机:5711
电子邮箱 ude.h1539627393cimu@1539627393innuj1539627393
Xinwan Li 科研副院长: 李新碗
办公室 400H
电话 86-21-3420-6045 分机:4008
电子邮箱 nc.ud1539627393e.utj1539627393s@naw1539627393nixil1539627393
Chien-Pin Chen副本 学术事务副院长: 陈谦斌
办公室 400C
电话 86-21-3420-6045 分机:4003
电子邮箱 nc.ud1539627393e.utj1539627393s@neh1539627393c.nip1539627393neihc1539627393
David Hung 研究生教育副院长:孔令逊
办公室 400D
电话 86-21-3420-6045 分机:4004
电子邮箱 nc.ud1539627393e.utj1539627393s@gnu1539627393hd1539627393
Gang Zheng 本科生教育副院长:郑刚
办公室 400E
电话 86-21-3420-6045 分机:4005
电子邮箱 nc.ud1539627393e.utj1539627393s@gne1539627393hzg1539627393