University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

学院领导队伍

Peisen Huang 院长:黄佩森
办公室 400A
电话 86-21-3420-6045 分机:4001
电子邮箱 nc.ud1544811034e.utj1544811034s@gna1544811034uh.ne1544811034siep1544811034
jun-ni-headshot 荣誉院长: 倪军
办公室 571
电话 86-21-3420-6045 分机:5711
电子邮箱 ude.h1544811034cimu@1544811034innuj1544811034
Xinwan Li 科研副院长: 李新碗
办公室 400H
电话 86-21-3420-6045 分机:4008
电子邮箱 nc.ud1544811034e.utj1544811034s@naw1544811034nixil1544811034
Chien-Pin Chen副本 学术事务副院长: 陈谦斌
办公室 400C
电话 86-21-3420-6045 分机:4003
电子邮箱 nc.ud1544811034e.utj1544811034s@neh1544811034c.nip1544811034neihc1544811034
David Hung 研究生教育副院长:孔令逊
办公室 400D
电话 86-21-3420-6045 分机:4004
电子邮箱 nc.ud1544811034e.utj1544811034s@gnu1544811034hd1544811034
Gang Zheng 本科生教育副院长:郑刚
办公室 400E
电话 86-21-3420-6045 分机:4005
电子邮箱 nc.ud1544811034e.utj1544811034s@gne1544811034hzg1544811034